Дисклеймер! Матеріали Громадянської мережі ОПОРА жодним чином не спрямовані на перешкоджання зусиллям держави із захисту територіальної цілісності та незалежності. Мета цих публікацій — інформувати громадян про особливості реалізації їхніх конституційних прав та виконання обовʼязків в умовах воєнного стану. 

У цьому матеріалі йтиметься про загальні засади виконання військового обов'язку громадянами України.

 
Які нормативно-правові акти регламентують виконання військового обов'язку?
Чим відрізняються обов'язок із захисту Вітчизни та військовий обов'язок? 

У ст. 17. Конституції України передбачено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави та справою всього Українського народу. Натомість у ст. 65 визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком усіх громадян України незалежно від статі чи іншої дискримінаційної ознаки. 

Однією з форм виконання обов’язку захисту Вітчизни є військова служба (хоча, крім неї, також існує, наприклад, альтернативна (невійськова) служба). Своєю чергою, необхідність несення військової служби породжує низку похідних обов’язків, які залежать від статусу особи, виду служби та інших обставин, а їх невиконання може зумовлювати юридичну відповідальність.

Військовий обов'язок встановлено з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Що включає військовий обов'язок?

Військовий обов'язок включає:

 • підготовку громадян до військової служби;
 • приписку до призовних дільниць;
 • прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;
 • проходження військової служби;
 • виконання військового обов'язку в запасі;
 • проходження служби у військовому резерві;
 • дотримання правил військового обліку.
Чи мають право громадяни України на заміну виконання військового обов'язку?

У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, воно має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з ч. 4 ст. 35 Конституції України та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".

На кого не поширюється військовий обов'язок? 

Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

Важливо! У випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть добровільно (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України.

Хто забезпечує виконання військового обов'язку? 

Виконання військового обов’язку громадянами України забезпечують: 

 • державні органи;
 • органи місцевого самоврядування; 
 • утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом;
 • районні (об’єднані районні), міські (районні у містах, об’єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
На які категорії поділяють громадян для виконання військового обов’язку? 

У ч. 9 ст. 1 Закону “Про військовий обов'язок і військову службу” виокремлено такі категорії громадян:

 • допризовники — особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • призовники — особи, приписані до призовних дільниць;
 • військовослужбовці — особи, які проходять військову службу (до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України);
 • військовозобов'язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
 • резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.
Які бувають види військової служби? 

У ч. 6 ст. 2 Закону “Про військовий обов'язок і військову службу” передбачено такі види військової служби:

 • строкова військова служба;
 • військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • військова служба за контрактом осіб рядового складу;
 • військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
 • військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі — вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів);
 • військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
 • військова служба за призовом осіб офіцерського складу;
 • військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.
Що таке "призов на військову службу" та яким він може бути?

Призов на військову службу — це спосіб комплектації Збройних Сил України та інших військових формувань. Ще одним способом комплектування ЗСУ є прийняття на військову службу за контрактом.

Особливості призову залежать від виду військової служби. Призов може бути:

 • на строкову військову службу;
 • під час мобілізації;
 • на особливий період (мова йде про призов в особливий період осіб із числа резервістів (ст. 39-1 Закон України “Про військовий обов'язок і військову службу”)).

Строкову військову службу громадяни України проходять у Збройних Силах України та інших військових формуваннях із метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. 

На строкову військову службу призивають придатних до цього за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу

Мобілізація — це комплекс заходів для планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію і штати воєнного часу. На військову службу під час мобілізації призивають резервістів та військовозобов'язаних, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.

Мобілізація може: 

 • бути загальною або частковою;
 • проводитися відкрито чи приховано.

Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначає Президент України у рішенні про її проведення.

Важливо! Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію протягом 90 діб (Указ затверджено Законом України від 03.03.2022 № 2105-IX.)

Особливий період — період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій (зазначене визначення передбачено у ст. 1 Закону “Про оборону України”. Частково відмінне визначення вказане у ст. 1 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”)

Для оперативного доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України може прийняти рішення про призов громадян України, зарахованих до військового оперативного резерву, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Особливості зазначених видів призову буде розкрито в наступних експлейнерах.

Читайте також:

Що потрібно знати про призов на строкову військову службу?

Що потрібно знати про мобілізацію та оповіщення громадян для виконання військового обов'язку в цей період?