ОПОРА заявляє про здійснення Центральною виборчою комісією спроб обмежити права національних спостерігачів шляхом винесення на голосування питання щодо надання їм дозволу бути присутніми на засіданнях. Організація наголошує, що отримання такого дозволу не передбачене законом.

Прийняті Центральною виборчою комісією протокольні рішення, на нашу думку, є незаконними і такими, які потенційно можуть спровокувати неналежне ставлення до спостерігачів на рівні ОВК, ДВК та інших суб’єктів виборчого процесу.  Неприпустимим є і нерівне ставлення до національних та міжнародних спостерігачів, яке проявляється під час організації засідань та робочих нарад ЦВК. Центральна виборча комісія зобов’язана попереджувати неоднакове застосування законодавства, у частині гарантування права присутності офіційних спостерігачів на її засіданнях.

В умовах гострої необхідності здобувати довіру суспільства, ми закликаємо ЦВК докласти максимальних зусиль для забезпечення прозорості та відкритості роботи вищого органу адміністрування виборчого процесу.  У свою чергу ОПОРА застосує заходи з правової оцінки та попередження неправомірних дій у сфері діяльності офіційних спостерігачів від будь-яких суб’єктів виборчого процесу.

21 березня 2019 року на засіданні Центральної виборчої комісії (далі - Комісія), під час оголошення присутніх на засіданні комісії суб’єктів виборчого процесу, всупереч вимогам закону, було поставлено на обговорення та голосування питання щодо дозволу на присутність офіційного спостерігача від Всеукраїнської громадської організації “Громадянська мережа “ОПОРА” в закордонному виборчому окрузі. Разом з цим на засіданні був присутній також офіційний спостерігач від БДІПЛ ОБСЄ, голосування з приводу присутності якого не проводилося.

Аналогічна ситуація мала місце і на засіданні 22 березня 2019 року. Головою Центральної виборчої комісії було поставлено на голосування питання про дозвіл офіційному спостерігачу Всеукраїнської громадської організації “Громадянська мережа “ОПОРА” в закордонному виборчому бути присутнім на засіданні комісії. У той же час питання про дозвіл на присутність спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на голосування не виносилося. За фактом порушення ч. 9 статті 28 Закону України офіційним спостерігачем складено акт про виявлене порушення.

Таким чином ЦВК кратно засвідчила нерівне ставлення до національних та міжнародних спостерігачів, дискримінуючи громадян України - офіційних спостерігачів - у процесі реалізації свого права на спостереження.

Наголошуємо, що проявлена ЦВК спрямованість на обмеження можливостей національних спостерігачів шляхом встановлення непередбачених законодавством дозволів чи запрошень є загрозливою для виборчого процесу. Дії та рішення ЦВК є моделлю поведінки для членів окружних та дільничних виборчих комісій. Спроби обмежити права офіційних спостерігачів на рівні ЦВК здатні спровокувати аналогічні неналежні дії з боку виборчих комісій нижчого рівня.

Дії Центральної виборчої комісії щодо прийняття окремих рішень про дозвіл офіційним спостерігачам від громадських організацій бути присутніми на засіданні вважаємо неправомірними із наступних причин.

Право присутності на засіданнях виборчих комісій належить до суб'єктивних виборчих прав громадян, необхідних для ефективного спостереження за дотриманням законності виборчого процесу. Належне забезпечення цього права з боку Комісії охоплюється принципами відкритості та публічності у її діяльності. Окрім того, можливість здійснювати спостереження, у тому числі і на засіданнях Комісії, обумовлюється передбаченою Законом України “Про вибори Президента України” процедурою отримання дозволу громадською організацією мати офіційних спостерігачів.

У чинному законодавстві право присутності офіційних спостерігачів на засіданнях виборчих комісій під час виборів Президента України врегульовано частиною 2 статті 4 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” та частиною 9 статті 28, частиною 9 статті 69 Закону України “Про вибори Президента України”.

За загальною нормою, право присутності на засіданнях Комісії відповідно до частини 2 статті 4 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” без дозволу чи запрошення Комісії мають: кандидати на пост Президента України та їх довірені особи в загальнодержавному виборчому окрузі, кандидати в народні депутати України, уповноважені представники кандидатів на пост Президента України, уповноважені особи партій - суб'єктів виборчого процесу, уповноважені представники ініціативних груп всеукраїнського референдуму, а також офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій та представники засобів масової інформації.

Зазначені положення конкретизуються, зокрема, в частині визначення кількості присутніх на засіданні, частиною 9 статті 28 Закону України “Про вибори Президента України”, в якій зазначається таке: “На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на пост Президента України, їх довірені особи (не більше однієї довіреної особи від одного кандидата), офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, партій - суб’єктів виборчого процесу, від громадських організацій (разом не більше ніж по дві особи від одного кандидата на пост Президента України, від партії, від громадської організації), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Окрім того, право присутності офіційних спостерігачів від громадської організації закріплено у частині 9 статті 69 Закону України “Про вибори Президента України”, відповідно до якої вони можуть бути присутніми:

  • з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням положень, встановлених частиною дев’ятою статті 28 цього Закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі;

  • при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;

  • з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановлення підсумків голосування.

Аналогічним правом присутності на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій поряд з національними спостерігачами володіють офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій.

Інші особи, згідно з частиною 10 статті 28 Закону України “Про вибори Президента України” можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії. Законодавство не визначає перелік осіб, які належать до категорії “інших осіб”, однак, виходячи зі змісту зазначених норм, це ті особи, які не володіють правом присутності на засіданнях виборчих комісій за законом. Виходячи з цього, Комісія протиправно, незважаючи на закріплення в законодавстві аналогічних норм щодо національних та міжнародних спостерігачів, віднесла офіційного спостерігача ВГО “Громадянська мережа “ОПОРА” в закордонному виборчому окрузі до категорії “інших осіб”, проте підтвердила право присутності за законом без дозволу або запрошення комісії міжнародних спостерігачів.

Системна практика ЦВК щодо надання національним спостерігачам дозволу бути присутніми на засіданні засвідчує, що аналогічні норми щодо права присутності національних та міжнародних спостерігачів на засіданнях ЦВК застосовуються Комісією по-різному, що суперечить конституційним положенням та міжнародним стандартам адміністрування та проведення виборів. Зокрема, відповідно до частини 1 статті 8 Конституції в Україні визнається та діє принцип верховенства права. Цей же принцип відповідно до Закону України “Про Центральну виборчу комісію” покладено в основу діяльності Комісії. Ключовою рисою зазначеного принципу, як зазначається у Доповіді Венеціанської комісії щодо верховенства права, є правова визначеність (legal certainty), що проявляється, зокрема, крізь призму заборони дискримінації та рівності перед законом, передбачуваності наслідків застосування норм права. У статті 21 Конституції України зазначається: “Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах”. Також принцип рівності відображений в статті 24 Основного Закону, який розкривається через заборону будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. У зв'язку з чим видається сумнівною практика неоднакового застосування аналогічних положень законодавства, що порушує конституційний принцип рівності та проявляється у створенні нерівних умов участі у виборчому процесі залежно від належності до того чи іншого суб'єкта спостереження.

Враховуючи це, Кодекс належної практики у виборчих справах, ухвалений Венеціанською комісією, містить рекомендацію надавати як національним, так і міжнародним спостерігачам якомога ширші можливості для участі в спостереженні за проведенням виборів. Відповідно до пункту 3.2 цього Кодексу предметом спостереження має також бути дотримання органами влади принципу безсторонності. Відповідно до пункту 87 Кодексу належної практики у виборчих справах розрізняють три категорії спостерігачів: національні спостерігачі, що є прихильниками тієї або іншої партії або кандидата, позапартійні національні спостерігачі й міжнародні спостерігачі (позапартійні). На практиці відмінність між першими двома категоріями не завжди очевидна. Тому краще зробити процедуру спостереження максимально відкритою як на національному, так і на міжнародному рівнях.

У Доповіді “Верховенство права”, схваленій Венеціанською комісією 25-26 березня 2011 року, передбачуваність характеризується тим, що закон має бути, за можливості, проголошений наперед - до його застосування, та має бути передбачуваним щодо його наслідків: він має бути сформульований з достатньою мірою чіткості, аби особа мала можливість скерувати свою поведінку. Однак надто широкий дискреційний характер дій Комісії не дозволяє спрогнозувати наслідки застосування положень щодо права присутності офіційних спостерігачів від громадської організації у закордонному виборчому окрузі та міжнародних спостерігачів на засіданнях Комісії і може справити негативний ефект щодо їх недопуску на засідання Комісії.

Таким чином, у зазначених діях Центральної виборчої комісії вбачаємо порушення принципів верховенства права, зокрема правової визначеності, заборони дискримінації та рівності перед законом.

Наголошуємо, що надто широкі межі розсуду при вчиненні дій або прийнятті рішень вищим органом з адміністрування виборчого процесу становлять загрозу демократичності виборів, а також не сприяють ефективному громадському контролю за дотриманням принципів законності та неупередженості з боку Комісії. У зв'язку з чим, звертаємось до Центральної виборчої комісії з вимогою утриматись від вчинення неправомірних дій щодо порушення порядку допуску на засідання Комісії офіційних спостерігачів та керуватися принципом верховенства права.