Громадянська мережа ОПОРА заявляє про невідповідність Конституції України та демократичним стандартам виборів положень проєкту Закону України №3196-д щодо надання Службі безпеки України повноважень вносити до ЦВК подання про здійснення політичною партією, її місцевою організацією сепаратистської, терористичної, диверсійної або іншої діяльності проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. У проєкті передбачається, що у разі надходження такого подання СБУ, організації партій втрачають право висувати кандидатів на місцевих виборах.

Парламент повинен відмовитись від підтримки тих положень законопроєкту, які можуть спровокувати обмеження участі політичних партій у виборах на основі звинувачень, не доведених у судовому порядку. Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян (частина 2 ст. 36 Конституції України), основною формою діяльності яких є участь у виборах (стаття 2 Закону України “Про політичні партії”), натомість позасудове позбавлення партійних організацій такої можливості створить додаткові перешкоди у реалізації виборчих прав громадян та призведе до обмеження конституційних прав громадян на свободу об’єднання у політичні партії та на свободу вираження політичних поглядів.

Відповідний проєкт Закону кардинально погіршує умови діяльності політичних партій в Україні, оскільки нівелюється правова визначеність підстав та способів їх попередження або заборони діяльності у разі протиправної активності. Не менш негативними будуть наслідки і для виборчих прав громадян. Кандидати від відповідних партій, які у позасудовий спосіб звинувачені у незаконній діяльності, не будуть зареєстровані або їхня реєстрація може буде скасована у розпал передвиборчої кампанії. 

Законопроєкт також має інше негативне суспільно-політичне значення. З одного боку, наділення СБУ функціями у виборчому процесі спричинить надмірну політизацію ключового органу у сфері державної безпеки. Це негативно вплине на довіру суспільства до діяльності Служби. З іншого, імплементація подібних ініціатив призведе до підміни реальних розслідувань злочинів політичних лідерів проти національної безпеки поданнями СБУ із сумнівною перспективою доведення звинувачень. 

У процесі реформування законодавства про Службу безпеки України низка народних депутатів України пропонує встановити повноваження служби вносити до ЦВК подання про здійснення організацією партії або партією в цілому сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності або інших дій проти недоторканності державного кордону України, основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (проєкт №3196-д). Документ є результатом доопрацювання профільним комітетом проєкту Закону Президента України Володимира Зеленського, який, до речі, не містив положень щодо наділення СБУ новими повноваженнями у сфері виборів. 

Подання, як передбачається у проєкті, може бути внесено СБУ до ЦВК не пізніше ніж за 45 діб до дня проведення чергових/позачергових виборів. Після внесення СБУ відповідного документа місцева організація партії не має права висувати кандидатів на місцевих виборах. ЦВК, у свою чергу, оприлюднює на офіційному вебсайті інформацію про внесення СБУ подання щодо даної незаконної діяльності організації партії або політичної партії. Проєкт Закону передбачає можливість судового оскарження. 

 У разі внесення подання від СБУ, ТВК зобов’язані відмовити у реєстрації кандидатів, висунутих організаціями партій, щодо яких наявна інформація про їхню причетність до сепаратистської, терористичної та іншої діяльності проти національної безпеки та миру. Так само ТВК мають скасувати реєстрацію кандидата від організації партії, щодо якої надійшло подання спеціального державного органу у сфері державної безпеки. 

На основі аналізу проєкту Закону №3196-д ОПОРА звертає увагу на ключові його недоліки:

  • Законопроєкт негативно вплине на стан дотримання конституційного права громадян на об’єднання у політичні партії для захисту своїх політичних та інших інтересів, оскільки їхня діяльність під час виборів може бути обмежена на підставі недоведених у суді звинувачень. При цьому допускається ситуація, коли партія (місцева організація) втратить право висувати кандидатів під час конкретних виборів на підставі подання СБУ, але її діяльність не буде заборонена у зв’язку із відсутністю підстав для такої заборони у судовому порядку. 

Статтею 37 Конституції України забороняється утворення і діяльність партій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки тощо. У цій самій статті зазначається, що заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку. Таким чином, у Основному законі наводиться чіткий алгоритм дій: якщо цілі або діяльність партії спрямовується проти незалежності, конституційного ладу, суверенітету України, її діяльність має бути заборонена в судовому порядку. 

Натомість законопроєкт відкриває шлях до політично вмотиваних обмежень діяльності партій під час виборів навіть у разі відсутності у держави достатніх доказів їхньої протиправної діяльності. Наслідки для свободи діяльності політичних партій можуть бути надзвичайно негативними, враховуючи те, що участь у виборах є їхньою ключовою формою активності. 

  • Законопроєктом не встановлено процедури підготовки та подання СБУ щодо протиправної діяльності партій, їхніх місцевих організацій, вимог щодо форми та змісту такого подання, чіткого розмежування відповідальності партії та індивідуальної поведінки її членів, відсутні і критерії доведеності озвучених звинувачень. 

Негативні наслідки відсутності вимог до схожих документів правоохоронних органів були неодноразово доведені на прикладах подань ВЦА до ЦВК щодо неможливості проведення виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей. 

  • Ухвалення законопроєкту призведе до порушення загальновизнаних демократичних принципів регулювання діяльності партій. Зокрема, політична партія як ціле не може нести відповідальність за індивідуальну поведінку своїх членів, яка не санкціонована партією у межах її політичної та партійної діяльності (Керівні принципи заборони та розпуску політичних партій Венеціанської комісії, 1999).

Об'єднання громадян несе політичну чи юридичну відповідальність лише за рішення, прийняті відповідно керівними або виконавчим органами партії у відповідності  до  її статуту.

  • Автори законопроєкту обрали не тільки неправовий, а й неефективний шлях попередження сепаратистських, терористичних, інших проявів проти національної безпеки у діяльності політичних партій, їхніх місцевих організацій. Фактично створюються умови для симуляції державної протидії злочинам у сфері національної безпеки, яка ще і супроводжується порушенням виборчих прав громадян.

Чинний Кримінальний кодекс включає цілий розділ статей щодо злочинів проти національної безпеки України, належне застосування яких дозволяє ефективно боротися із протиправними проявами у партійній та політичній діяльності. У свою чергу, законодавство про політичні партії передбачає чіткий алгоритм винесення попереджень політичним партіям у разі порушення ними Конституції та Законів України та можливість заборони їхньої діяльності у судовому порядку. Встановлені процедури вимагають від органів влади системної і якісної роботи із виявлення та реагування на протиправну партійну діяльність, доведення порушень. Проєктом передбачено можливість обмежити діяльність політичних партій на підставах, які не передбачають необхідність доведення правопорушень з їхнього боку.

  • Ініціатива не лише не відповідає Конституції України та демократичним стандартам у сфері виборів та політичних партій, а й є дискримінаційною щодо кандидатів на місцевих виборах. Запропоновані обмеження із висування організаціями партій кандидатів стосуються лише місцевих виборів і вони не поширюються на національні кампанії. Таким чином, нові обмеження з боку держав застосовуються вибірково, що унеможливлює ефективну протидію протиправним проявам у діяльності партій. 

 

Окремо зазначимо, що імплементація запропонованих положень здатна штучно обмежити конкурентність на місцевих виборах шляхом скасування реєстрації популярних кандидатів на основі подання СБУ. Ці ризики стануть актуальними для всіх без винятку суб’єктів виборчого процесу, а тому відмова від підтримки законопроєкту в інтересах парламентських партій. 

ОПОРА закликає Верховну Раду України не підтримувати впровадження нових процедур, які надзвичайно негативно вплинуть на демократичність виборів та умови діяльності політичних партій.