Oksana Bankova
Communication manager in Khmelnytskyi oblast
Up